LOOK moet blijven!


Normaal blog ik hier over open onderwijs, maar ditmaal even een ander onderwerp. LOOK, het wetenschappelijk centrum lerarenonderzoek van de Open Universiteit, wordt ernstig bedreigd. Het ministerie van OCW wil LOOK opheffen en daarmee een einde maken aan praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek naar professionele ontwikkeling van leraren, in nauwe samenwerking met leraren.
Ik roep hiermee iedereen met hart voor de professionele kwaliteit van leraren op om LOOK te steunen. Want opkomen voor LOOK is opkomen voor de kwaliteit van de leraar.
Wat doet LOOK?

 • LOOK doet wetenschappelijk onderzoek naar voor leraren uiterst relevante thema’s als motivatie, sociaal leren, reflectie en professionele ruimte.
 • LOOK voert praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uit in nauwe samenwerking met leraren en scholen, met hoge eisen aan zowel praktijkrelevantie als wetenschappelijk niveau.
 • LOOK is het enige wetenschappelijke instituut dat leraren systematisch de mogelijkheid geeft met onderwijsonderzoek hun praktijk te verbeteren door die structurele samenwerking.
 • LOOK ontwikkelt vanuit de vragen van leraren en scholen concrete oplossingen, kennis en instrumenten die ook andere leraren en scholen direct kunnen benutten.
 • LOOK onderzoekt samen met de beroepsgroep leraren de thema’s professionele ruimte, werkplekleren, het imago van het beroep en bekwaamheidsbevordering. Thema’s die volgens het ministerie van OCW belangrijke speerpunten zijn voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Met dit voorgenomen besluit voert het ministerie dus beleid dat daarmee in strijd is.
 • LOOK werkt in tientallen lopende projecten direct samen met honderden leraren. En via andere partijen werkt LOOK voor honderden scholen en tienduizenden leraren.
 • LOOK speelt een bepalende rol in projecten als Leraar24, Wikiwijs, KNOW en het lerarenprogramma in Caribisch Nederland.

Als het plan van het ministerie doorgaat, valt niet alleen de unieke expertise van LOOK als praktijkgericht wetenschappelijk instituut weg, maar komt aan alle hierboven genoemde activiteiten abrupt een einde.
Wat kunt u doen?
Het gaat om een voorgenomen besluit van het ministerie van OCW dat nog door de Tweede Kamer moet worden bekrachtigd. Als u het unieke belang van LOOK onderschrijft, roepen wij u op om de leden van de vaste Kamercommissie te overtuigen af te zien van dit besluit. Dat kan door deze Kamerleden rechtstreeks te benaderen. Op de volgende website vindt u de e-mailadressen van deze Kamerleden.
http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/OCW/
Er is ook een factsheet met meer informatie.

OER en vermijden van verkeerde studiekeuze

Eén van de potentiële mogelijkheden van het aanbieden van een open cursus is het aanbieden van een dergelijke cursus aan VO-leerlingen die overwegen een vervolgopleiding in een bepaalde richting te doen maar nog geen goed beeld hebben van wat een dergelijke opleiding precies inhoudt. De idee is dat een leerling een open cursus bestudeert, eventueel een tentamen aflegt, maar vooral daarmee ervaart of de inhoud wel datgene is wat hij of zij gedacht had. Dit kan, naast alle andere oriëntatiemogelijkheden die er momenteel al geboden worden door universiteiten en hogescholen, een verkeerde studiekeuze voorkomen.
Al enkele jaren biedt het Calscollege in Nieuwegein aan leerlingen uit 4 en 5 VWO de mogelijkheid een cursus van 25 uur uit het OpenER-aanbod te bestuderen en daar een tentamen over af te leggen. Het afgelopen schooljaar hebben ongeveer 15 leerlingen van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Om na te gaan of deze ervaring effect heeft gehad op al reeds aanwezige (vervolg)studieplannen is een kleine survey gehouden. Deze survey is door 10 personen ingevuld en leidde tot de volgende resultaten.

 • 1 persoon gaf aan vooraf al zeker te weten wat te gaan studeren, 6 personen gaven aan wel te weten wat te gaan studeren, maar nog niet zeker te weten of hun keuze wel juist was en 3 personen gaven aan nog geen keuze te hebben gemaakt.
 • De persoon die zeker wist wat te gaan studeren (Psychologie) koos voor de korte cursus Psychologie en wist na afloop zeker dat zijn/haar keuze voor de vervolgopleiding juist was.
 • Van de 6 personen die nog twijfel hadden over de door hen gekozen vervolgopleiding gaven er 2 aan dat ze door de ervaring met de korte cursus (Inleiding recht) uiteindelijk voor een andere vervolgopleiding hebben gekozen. De overige 4 gaven aan dat de ervaring met de door hen gekozen korte cursus (Psychologie en Projectmanagement) hun twijfel over de door hen gekozen vervolgopleiding had weggenomen.
 • Van de 3 personen die aangaven vooraf nog geen keuze voor een vervolgopleiding te hebben gemaakt hadden 2 inmiddels wel een keuze gemaakt en twijfelt de 3e nog tussen 2 richtingen. De ervaringen met de korte cursussen van hun keuze hadden echter geen invloed op dat beslisproces.

Met name het effect van het volgen van de korte cursus voor de 6 personen met twijfel is interessant. Natuurlijk kunnen uit deze korte survey met het kleine aantal personen geen generaliseerbare conclusies worden getrokken over het effect van aanbieden van OER op studiekeuze. Zo blijven er vragen als “waren er ook andere omstandigheden die in combinatie met het bestuderen van de cursus voor het effect hebben gezorgd?”,  “is een tentamen afleggen echt nodig of zou het effect ook zonder dat tentamen zijn bereikt?”, “Is het effect groter voor studierichtingen waarvoor op het VO geen voorbereidende vakken bestaan (zoals Recht of Psychologie, in vergelijking tot bv. wiskunde of Nederlands)?”, “Is een VO-leerling eerder geneigd een open cursus te bestuderen dan een proefcursus die in gesloten vorm wordt aangeboden?”. De resultaten geven aanleiding een diepgaander onderzoek in te stellen naar het effect van vooraf aanbieden van vrij beschikbare cursussen.